SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

§1 Acceptera avtalsvillkor & Löptid

Genom att skriva in dig i applikationen ”Mitt Körkort” blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.
Avtalets löptid är 24 månader och avslutas därefter automatiskt. .

§2 Minderårig

Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att godkänna våra avtalsvillkor. Genom att
godkänna detta kundavtal bekräftar du härmed att du har dina föräldrars/förmyndares samtycke.

§3 Personligt konto

§4 Erforderliga tillstånd

Du som kund ansvarar för att du vid varje utbildningstillfälle innehar erforderliga tillstånd för att få genomföra utbildningen.

§5 Priser och Betalning

All betalning ska ske i förskott, dvs innan körlektion/kurs startar.
Aktuella priser för respektive stad hittar du i vår app Mitt Körkort samt på våra hemsidor. Vid eventuell avvikelse mellan appen och hemsidan är det
alltid appens priser som gäller. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. Paketpriser gäller endast vid förköp.

Alla köp är giltiga i två år från och med inköpsdatum.

Presentkort är giltiga i ett år från inköpsdatum.

Eventuella skulder till oss skall vara betalda innan ett av trafikskolan bokat förarprov. Annars förbehåller vi oss rätten att avboka förarprovet.
Har du en skuld som inte reglerats trots betalningspåminnelse förbehåller vi oss rätten att avboka alla lektioner och förarprov tills
skulden är betald.

Betalningspåminnelse skickas ut när ditt saldo är på minus. Ärendet skickas vidare till inkasso om skulden inte regleras inom angiven tid,
vilket kan leda till en betalningsanmärkning.

Samtliga kostnader kopplade till Trafikverket för kör- och kunskapsprov faktureras och betalas av eleven direkt till Trafikverket utan trafikskolans
inblandning.

§6 Ångerrätt

Du som elev har rätt att frånträda distansavtalet (ångerrätt) genom att till
My Driving Academy lämna eller sända ett meddelande om detta inom
14 dagar från den dag då avtalet ingåtts i enlighet med 2 § första
stycket 9, 3 § och 5 § första stycket lagen (2005:59) om distansavtal
och avtal utanför affärslokaler. På Konsumentverkets hemsida
(https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och
mallar/angerblankett) finns ett formulär som du kan välja att använda.
Om du utövat din ångerrätt ska My Driving Academy snarast och
senast inom 14 dagar betala tillbaka vad du har betalat. Tiden
ska räknas från den dag då My Driving Academy tog emot ditt
meddelande om att avtalet frånträtts. Återbetalning sker med samma
betalningssätt som du använde vid köpet.
Vid det fall att du som elev utövar din ångerrätt efter att tjänsten har
påbörjats har My Driving Academy rätt till ersättning för en proportionell
andel av det avtalade priset för de tjänster som utförts innan du utövade
ångerrätten.
My Driving Academys digitala teoripaket anses vara förbrukat i samband
med köpet och innefattas därmed inte av någon ångerrätt.

§7 Avbokningsregler

Körlektioner och kurser
• Av- och ombokning av körlektioner och kurser ska ske senast
klockan 12:00 vardagen innan lektions-/kurstid (måndag–fredag
som inte är helgdag)

Undantag från de vanliga av-/ombokningsreglerna
• Av-/ombokning av omkörnings- och mörkerlektioner skall ske
senast kl 12:00, 2 vardagar före lektion
• Av-/ombokning av Risk 2 kurs ska ske senast kl. 12:00,
4 vardagar innan inbokad tjänst.
• Avbokningar av Mopedutbildning ska ske senast kl. 12:00,
1 vecka innan inbokad tjänst.
• Avbokning av intensivutbildning ska ske senast 2 veckor innan
inbokad utbildning.

Ombokning kan i de flesta fall göras på egen hand i appen Mitt Körkort.
All om-/avbokning kan även göras fysiskt på kontoret alternativt via
telefon, e-post eller chat.

Tänk på att om du inte av-/ombokar din körlektion i tid så måste du
betala för körlektionen.

Om avbeställningen grundas på akut sjukdom som eleven inte rimligen
kunnat förutse och det inte är rimligt att kräva att eleven ändå genomför
lektionen, har My Driving Academy inte rätt till ersättning. Eleven ska i
detta fall inom 7 dagar styrka åberopat studiehinder med sjukintyg/intyg
från chef, skola eller läkare/vårdcentral. OBS! VAB anses INTE vara giltig
frånvaro.

Du har när som helst inom en period på 24 månader från inköpsdagen
rätt att avbeställa/avbryta din utbildning. Om du väljer att bryta ditt
paket och avbryta din utbildning, förbehåller My Driving Academy sig
rätten att ta ut en administrativ avgift på 10 % av återstående lektions-
och kursavgifter.

My Driving Academy har dessutom rätt till ersättning för den rabatt som
du eventuellt erhållit för en förskottsbetalning som du genom att avbryta
utbildningen inte skulle varit berättigad till.

Vi förbehåller oss rätten att avboka en lektion/kurs vid sjukdom eller
annan orsak som gör att vi ej kan hålla i utbildningen som tänkt.

I det fall du inte har slutfört eller avbeställt utbildningen inom 24
månader förfaller tjänsten och du kan inte längre tillgodose dig
eventuellt kvarvarande värde varken i tid eller pengar.

§8 Upphovsrätt & nyttjanderätt

Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§9 Friskrivning från ansvar

My Driving Academy tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid
påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller
uppdaterat oss med rätt uppgifter.

Du som kund ansvarar själv för att infinna dig på korrekt plats och tid för
din bokning. Det är inte My Driving Academys ansvar att du som kund får
påminnelser inför din bokning.

§10 Ändringar av dessa Avtalsvillkor

Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då
kommer detta att vara tillgängligt via appen samt att de uppdaterade
fullständiga villkoren kommer finnas tillgängliga på såväl hemsidan som i
appen – Mitt Körkort.

§11 Vid eventuell tvist

My Driving Academy Sweden kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till My Driving Academy Sweden AB.
I andra hand skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

Privacy- & Cookiepolicy

Varför sparar vi personuppgifter?

För att kunna ge dig de tjänster vi erbjuder på bästa sätt behöver vi samla in vissa uppgifter om dig.

 • Vi använder oss av två olika sorters cookies på mydrivingacademy.com. Dessa medför att vi kan rikta information och erbjudanden via Google och Facebook till alla som besökt vår hemsida.
 • När du registrerar dig i vår app – Mitt Körkort – anger du ditt namn, telefonnummer, email-adress och personnummer.
 • Gör du köp av lektioner eller kurser i appen eller på hemsidan anger du dessutom dina betalningsuppgifter som vi sparar. Vi sparar även bokningsdetaljer som rör ditt köp, så som typ av service, tid, plats och lärare.
 • Efter genomförda körlektioner och teoriprov sparar vi dina resultat och feedback från läraren.
 • Om du via appen eller hemsidan kommunicerar med vår support eller din lärare i chatten sparas din dialog i c:a 12 månader. På så sätt kan både du och vi enkelt följa våra interna dialoger under hela din utbildning. Vi avser inte spara information om dig som inte är av vikt för vår affärsrelation.

Vilka 3:e partslösningar använder vi för hantering av personuppgifter?

 • Vi använder uteslutande säkra och marknadsledande 3:e partslösningar för att spara våra kunddata. De personuppgifter som hanteras med hjälp av 3:e partslösningar är;
  • Generella personuppgifter, utbildningskort, teoristatus – Firebase
  • Chat-meddelanden – Intercom
  • Analys av besökare/användare på hemsida och app – Google Analytics
  • Betalningshistorik Bil – Klarna
  • MC och moped kunder – Astra (branschorganisationen STR)
  • Fakturauppgifter för MC/Moped – Billecta
  • Presentkort & information om anställda – Typeform (https://admin.typeform.com/to/dwk6gt/)
 • När vi använder en 3:e partslösning är vi på My Driving Academy fortsatt ansvariga mot dig för den behandling av dina personuppgifter som denna tredje part utför åt oss. Vi avser alltid att med alla mått som vi rimligen kan vidta säkerställa att den part som får ta del av dina uppgifter tillämpar samma höga säkerhetsregler som vi själva gör när vi hanterar personuppgifter och att de alltid följer tillämpliga lagar och regler.
 • Personuppgifter kan komma att hanteras, lagras och överföras till tredje part endast i den omfattning som vi beskriver häri och kommer alltså inte ske utan din kännedom.

Varför sparar vi personuppgifter?

 • Vi spara dina personuppgifter först och främst för att kunna fullfölja vårt gemensamma affärsförhållande och för att vi ska kunna leverera en så smidig service som möjligt till dig – inklusive att erbjuda bokningar, teoriresultat och lärarfeedback direkt till dig i din telefon.
 • Vi sparar personuppgifter även för att möta de lagkrav som vi lyder under som registrerad trafikskola, där vi på begäran av transportstyrelsen måste kunna visa dokumentation över samtliga utbildningsmoment i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet.
 • Ditt telefonnummer sparar vi för att säkerställa en säker inloggning så att endast du kommer åt dina uppgifter. Dessutom möjliggör det att vi kan skicka bokningsbekräftelser och påminnelser på SMS. Genom att spara din email-adress kan vi även skicka bokningsbekräftelser och påminnelser via mail.
 • Transaktionsdata och historik på bokningar behöver vi för att tillgodose lagkraven på redovisning samt möjlighet till eventuella återbetalningar/reklamationer sparas även transaktionsdata kopplat till dig som individ.
 • Cookies sparar vi – om du inte motsätter dig detta – för att kunna erbjuda våra besökare och användare så relevanta erbjudanden och information om våra produkter och service som möjligt.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vår policy är att spara så lite information om våra kunder som möjligt under så kort tid som möjligt.

 • Det innebär att vi som huvudregel sparar personuppgifter som vi behöver för vår inbördes affärsrelation under en period av 1 år efter att du upphört att vara kund hos oss.
 • Personuppgifter som skattemyndigheten och transportstyrelsen kräver att vi ska kunna redovisa sparas under en period av 7 år respektive 5 år.

Vilka rättigheter har du gentemot oss?

 • Du har rätt till tydlig och transparent information om varför och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
 • Du har rätt att på förfrågan få tillgång, d.v.s. ett registerutdrag, på alla dina personuppgifter som vi sparar.
 • Du har rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade om du hör av dig till oss och ber om detta.
 • Du har rätt till radering, d.v.s. att få dina personuppgifter borttagna. Dock gäller inte detta de personuppgifter vi måste ha kvar för att uppfylla våra lagkrav eller för att fullfölja vårt affärsavtal vad gäller de tjänster hos oss som du valt att nyttja.
 • Du har rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du hör av dig till om och invänder mot att viss uppgift vi har om dig inte stämmer.
 • Du har rätt till dataportabilitet, d.v.s. att kräva att personuppgifter flyttas från oss såsom personuppgiftsansvariga till annan part.
 • Du har rätt att klaga – du har alltid rätt att vända sig till Datainspektionen och klaga om du anser att du inte blivit riktigt behandlad av oss.

För din säkerhet kommer vi be dig att legitimera dig för att kunna utnyttja dessa rättigheter så att vi på så sätt säkerställer att vi inte ger information om dig till någon annan och att  ändringarna som görs avser dig och ingen annan.

Vad är en Cookie och varför använder vi dem?

En cookie är en liten textfil som, när du är inne på vår hemsida, sparas ned på din datar för att, bland annat, kunna göra så att vissa egenskaper på hemsidan fungerar för dig. En del cookies, men inte alla, kan anses vara personuppgifter, t.ex. kan en IP adress anses vara en personuppgift om den går att knyta till just dig som användare av den specifika adressen. I så fall har du de rättigheter vi beskrivit för dig ovan även vad gäller hur vi samlar in och hanterar dessa cookies.

Cookies kan användas i olika syften och vi använder dem för att analysera vad våra besökare är intresserad av samt för att kunna skapa relevanta erbjudanden baserat på det. Cookies är därför bra för oss som informationskälla när vi vill utveckla hemsidan och de internetbaserade tjänster vi erbjuder dig.

Vi använder två typer att cookies. Facebook och Google cookies. Båda används för att förstå vad du som besökare är intresserad av samt skapa relevanta erbjudanden baserat på det via Facebook resp Google annonser. Våra cookies raderas automatiskt efter 3 månader. Vi delar inte med oss av den information vi får till 3:e part

Om man inte vill ha cookies?

Du kan själv välja i dina inställningar på datorn om du vill acceptera cookies eller inte. Du kan även välja att bli varnad varje gång en cookie dyker upp. Tänk på att detta kan påverka hur bra en hemsida fungerar för dig.

Vad gäller cookies som 3:e part använder, t.ex. Facebook eller andra sociala medier, där vi kan dyka upp, har vi inte kontroll över dessa. Om du har frågor eller funderingar kring vad för cookies det kan vara fråga om och hur informationen lagras ber vi dig därför läsa deras privacy och cookie policy eller kontakta dem direkt.

Fler frågor?

Vi är måna om att vara helt och hållet transparenta med hur vi hanterar dina personuppgifter och du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, önskemål eller klagomål när det gäller hur vi behandlar, eller kan komma att behandla, personuppgifter som gäller dig.

My Driving Academy Sweden AB
Orgnr: 556943-1587
Adress:
 Sveavägen 9 plan 17; 11157 Stockholm
Telefon: 010–2070775
Email: hej@mydrivingacademy.com
Applikationen: Mitt Körkort
Bankgiro: 399-8432

Om du har frågor eller klagomål på oss vad gäller vår hantering av dina personuppgifter eller vårt bemötande av dig i dessa frågor även alltid möjlighet att vända dig till Datainspektionen och rikta ett klagomål mot oss.