SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!

§4 Dina personuppgifter
Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Mårtenssons Trafikskola AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All behandling av dessa personuppgifter sker utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). Mårtenssons Trafikskola AB behandlar personuppgifter om sina kunder så som namn, personnummer, adress, e-postadress och bilder för fullgörande av utbildningen och för att skicka information till kund för informations- och marknadsföringsändamål. Mårtenssons Trafikskola AB är skyldiga att en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad begäran av elev kostnadsfritt lämna besked om vilka personuppgifter som hanteras om eleven. Eleven samtycker till att Mårtenssons Trafikskola AB får kommunicera med eleven via email, sms och telefon så länge denne är inskriven elev hos Mårtenssons Trafikskola AB. Eleven kan när som helst begära att dylik kommunikation upphör. Genom undertecknat inskrivningsavtal samtycker eleven till att Mårtenssons Trafikskola AB inhämtar och behandlar personuppgifter om eleven och då det är nödvändigt för dessa vidare till Transportstyrelsen och Trafikverket. En elev kan återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst. Eleven är dock medveten om att utbildningen eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas. Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.
§1 Acceptera avtalsvillkor
Genom att skriva in dig på Mårtenssons Trafikskola AB blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.
§2 Minderårig
Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du kunna uppvisa för trafikskolan ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare, om samtycket inte kan skaffas på annat godtagbart sätt.
§3 Personligt konto via Elevcentralen
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig, du har själv ansvar för skydda detta. Mårtenssons Trafikskola AB är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning och ansvarar själv för att hålla reda på dina på- och avbokningar. Mårtenssons Trafikskola AB förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten. All data hanteras på en säker server som drivs av STR Service AB i Landskrona.
§5 Personuppgiftspolicy
Inom EU gäller från och med 25 Maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). Mårtenssons Trafikskola AB, org. nr. 556935-6370, adress Södervärnsgatan 1B, 214 27 MALMÖ, telefonnummer 010-333 32 31, e-post info@trafikskolan.com är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. I samband med att du ingår ett avtal med oss sparar vi viss information om dig. Dessa uppgifter behandlas enbart för särskilda och i denna policy angivna ändamål. De personuppgifter som behöver hanteras är namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bilder och kundnummer (på Elevcentralen). Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera och genomföra det avtal du som elev ingått med oss. Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera dig och kan inte heller då fullfölja det avtal som du ingått. Mårtenssons Trafikskola AB är mottagare av dessa personuppgifter och personuppgiftsansvarig, mottagare av personuppgifter är även STR, Transportstyrelsen och Trafikverket. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. De flesta personuppgifter sparas dock under hela den period då du är inskriven elev hos oss. Kriterierna för att fastställa lagringsperiod grundar sig på det avtal du har ingått, de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till samt vårt intresse av att kunna kommunicera med dig. Samma personuppgift kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Uppgifterna om dig gallras när kundförhållandet upphört, vissa personuppgifter kan dock sparas för fullgörande av rättsliga förpliktelser enligt exempelvis Bokföringslagen eller för att kunna hantera i efterhand uppkomna frågor rörande din utbildning. Du har flertal rättigheter avseende personuppgiftsbehandling, dessa förklaras i GDPR artikel 12-20. Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information vi behandlar om dig, att i vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör. I de fall då dina personuppgifter är baserade på en intresseavvägning har du alltid rätt att av skäl som gäller din specifika situation, när som helst göra invändningar mot sådan behandling. All behandling av dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt, skydd finns mot både intrång och förstöring av personuppgifter. Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska riskerna med detta. Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du upplever att vi felaktigt behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med GDPR.
§6 Priser och Betalning

Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång, det påverkar dock inte redan betalda paket. För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra startpaket krävs förskottsbetalning. Vi tar emot betalningar via bankkort eller Swish. Efter godkänt kunskapsprov samt godkänt förarprov bokat av Mårtenssons trafikskola, återbetalas eventuellt återstående saldo i sin helhet. Om elev väljer att bryta sitt paket och avbryta sin utbildning, förbehåller Mårtenssons Trafikskola sig rätten att ta ut en avgift á 10 % för återstående körlektioner, notera att eventuella rabatter samt teoripaketet ej betalas tillbaka.

§7 Fakturering
Mårtenssons Trafikskola AB tillämpar fakturabetalning till företag för de produkter och tjänster som kunden köper och som inte betalas vid kurs eller köptillfället. Fakturan skickas till den adress som kunden uppgett vid inskrivningen. Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkor är 20 dagar.
§8 Avbokningsregler
Avbokning och återbud kan lämnas via telefon eller Elevcentralen med hjälp av ditt personliga användarnamn, notera att avbokningar och bokningar via telefon måste kontrolleras via elevcentralen av eleven. För avbokning av körlektion, avboka senast kl.12.00 helgfri vardag innan din bokade körlektion. För avbokning som avser Risketta, Handledarutbildning samt Omkörning/Landsväg, skall avbokning ske senast kl.12.00 två helgfria vardagar innan. Halkkörning skall avbokas senast kl.12.00 fyra helgfria vardagar innan. Om du blivit akut sjuk debiteras din bokning men krediteras vid uppvisande av läkarintyg från läkare/arbetsgivare/skola inom en (1) vecka. Notera att eleven inte kan lämna sjukintyg för flertal lektioner i rad utan måste avboka framåt tills tillfriskning. Vid akut sjukdom skall en sjukanmälan till trafikskolan per telefon upprättas. Kan intyg visas blir du som elev således inte debiteringsskyldig för lektionen som missats p.g.a. sjukdom. Notera att om man som elev har vetskap om långvarig sjukdom/skada, måste man avboka samtliga lektioner som man har inbokade framöver, detta ansvarar du som elev själv för.
§9 Alkolåsanvändning
Mårtenssons Trafikskola ABs övningsbilar är utrustade med alkolås. Kunden måste vid uppmaning av trafikskolans personal göra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men kunden debiteras.
§10 Bulltoftabanans banavgift
Vid övningskörning med motorcykel på Bulltoftabanan, debiterar Bulltoftabanan AB en extra avgift på 35kr/15min som inte ingår i Mårtenssons Trafikskolas lektionspris. Detta betalas av dig som elev samma dag som första förarprovet alternativt vid avslutad utbildning.
§11 Kontakt med statliga myndigheter
Notera att Mårtenssons Trafikskola inte är en del av den statliga sektorn som driver Transportstyrelsen och Trafikverket. Eleven ansvarar således själv för att ta del av regler som sköts av den statliga sektorn och att man uppfyllt deras prov inför övningskörning och prov.
§12 Upphovsrätt och nyttjanderätt
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.
§13 Friskrivning från ansvar
Mårtenssons Trafikskola AB tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.
§14 Ändringar av dessa avtalsvillkor
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen. Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.
§15 Vid eventuell tvist
kommer Mårtenssons Trafikskola AB göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till trafikskolans huvudkontor på info@trafikskolan.com. I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)