SVERIGES STÖRSTA TRAFIKSKOLA
– Ditt tempo, din livsstil – Vi anpassar din väg till körkortet!
  ManuellAutomat


  Genom att kryssa i rutan “Jag godkänner villkoren” bekräftar du att du har läst igenom och godkänner vårt inskrivningsavtal.

  Jag godkänner villkoren*

  Så behandlar vi dina personuppgifter

  § Dina personuppgifter Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Mårtenssons Trafikskola AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All behandling av dessa personuppgifter sker utifrån dataskyddsförordningen (GDPR). Mårtenssons Trafikskola AB behandlar personuppgifter om sina kunder så som namn, personnummer, adress, e-postadress och bilder för fullgörande av utbildningen och för att skicka information till kund för informations- och marknadsföringsändamål. Mårtenssons Trafikskola AB är skyldiga att en gång per kalenderår, efter skriftlig undertecknad begäran av elev kostnadsfritt lämna besked om vilka personuppgifter som hanteras om eleven. Eleven samtycker till att Mårtenssons Trafikskola AB får kommunicera med eleven via email, sms och telefon så länge denne är inskriven elev hos Mårtenssons Trafikskola AB. Eleven kan när som helst begära att dylik kommunikation upphör. Genom undertecknat inskrivningsavtal samtycker eleven till att Mårtenssons Trafikskola AB inhämtar och behandlar personuppgifter om eleven och då det är nödvändigt för dessa vidare till Transportstyrelsen och Trafikverket. En elev kan återkalla sitt samtycke till behandling av personuppgifter när som helst. Eleven är dock medveten om att utbildningen eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas. Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er.

  § Personuppgiftspolicy Inom EU gäller från och med 25 Maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR). Mårtenssons Trafikskola AB, org. nr. 556935-6370, adress Södervärnsgatan 1B, 214 27 MALMÖ, telefonnummer 010-333 32 31, e-post info@trafikskolan.com är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. I samband med att du ingår ett avtal med oss sparar vi viss information om dig. Dessa uppgifter behandlas enbart för särskilda och i denna policy angivna ändamål. De personuppgifter som behöver hanteras är namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer, bilder och kundnummer (på Elevcentralen). Insamlingen och hanteringen av dessa personuppgifter sker i syfte att kunna administrera och genomföra det avtal du som elev ingått med oss. Utan några personuppgifter kan vi inte identifiera dig och kan inte heller då fullfölja det avtal som du ingått. Mårtenssons Trafikskola AB är mottagare av dessa personuppgifter och personuppgiftsansvarig, mottagare av personuppgifter är även STR, Transportstyrelsen och Trafikverket. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ovan angivna ändamål. De flesta personuppgifter sparas dock under hela den period då du är inskriven elev hos oss. Kriterierna för att fastställa lagringsperiod grundar sig på det avtal du har ingått, de rättsliga förpliktelser vi har att förhålla oss till samt vårt intresse av att kunna kommunicera med dig. Samma personuppgift kan lagras på flera olika platser för olika ändamål. Uppgifterna om dig gallras när kundförhållandet upphört, vissa personuppgifter kan dock sparas för fullgörande av rättsliga förpliktelser enligt exempelvis Bokföringslagen eller för att kunna hantera i efterhand uppkomna frågor rörande din utbildning. Du har flertal rättigheter avseende personuppgiftsbehandling, dessa förklaras i GDPR artikel 12-20. Dessa inkluderar rätten till insyn och att på begäran få tillgång till den information vi behandlar om dig, att i vissa fall begära begränsning av behandling, att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du kan alltid begära att personuppgifter som används för marknadsföringsändamål gallras eller att sådana aktiviteter upphör. I de fall då dina personuppgifter är baserade på en intresseavvägning har du alltid rätt att av skäl som gäller din specifika situation, när som helst göra invändningar mot sådan behandling. All behandling av dina personuppgifter sker på ett betryggande sätt, skydd finns mot både intrång och förstöring av personuppgifter. Vi vidtar löpande tekniska och organisatoriska åtgärder för att minska riskerna med detta. Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du upplever att vi felaktigt behandlat dina personuppgifter på ett sätt som inte överensstämmer med GDPR.

  Jag godkänner att att Mårtenssons Trafikskola säkert hanterar mina personuppgifter under tiden jag är elev vid trafikskolan.

  Jag godkänner